BME 401 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Tıbbi Görüntüleme
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
BME 401
Güz
3
0
3
5

Ön Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
İngilizce
Dersin Türü
Zorunlu
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Koordinatörü
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(lar)ı -
Dersin Amacı Bu dersin amacı tıbbi görüntüleme sistemlerinin çalışma prensiplerini ve teknik özelliklerini, tıbbi görüntülemenin fiziksel prensiplerini ve bu görüntülerin özellikleri ile gösterimini, tıbbi görüntü işleme için kullanılan hesaplamalı ve matematiksel yöntemleri öğretmektir.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Tıbbi görüntüleme sistemlerinin çalışma prensiplerini ve temel teknik özelliklerini açıklayabilecek
  • Tıbbi görüntülerin oluşturulmasında rol oynayan temel işlemleri sıralayabilecek
  • Bir tıbbi görüntüden o görüntünün elde edildiği modaliteyi tanımlayabilecek
  • Farklı tıbbi görüntüleme teknolojilerinin avantaj ve dezavantajlarını açıklayabilecek
  • Temel görüntü işleme yöntemlerinin prensiplerini ve teknik özelliklerini, ve bu yöntemlere neden ihtiyaç duyulduğunu analiz edebilecek
  • Tıbbi görüntülerin iyileştirilmesi, bölütlenmesi ve çakıştırılması için kullanılan temel yöntemleri tanımlayabilecektir
Tanımı Tıbbi görüntülemenin temelleri. Başlıklar arasında radyasyon-etkileşimi, radyasyon hasarı ve riski, x-ray görüntüleme, bilgisayarlı tomografi, görüntü rekonstrüksiyonu ve analizi, nükleer tıp, MRI, terapide ultrason ve görüntüleme uygulamaları. Her görüntüleme modalitesinin temelini oluşturan fizik ve mühendislik her bir görüntüleme modalitesi incelenir ve bir performans analizi yaklaşımı her sistem için incelenir.

 Ders Kategorisi

Temel Meslek Dersleri
Uzmanlık/Alan Dersleri
X
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Giriş ve Genel Tanıtım: Tıbbi görüntüleme teknolojileri, sistemleri ve modalitelerine giriş; Tarihçe; Önem; Uygulamalar; Akımlar ve zorluklar Ders notları
2 X-Ray Görüntüleme: X-Ray fiziği; X-Ray oluşumu, zayıflaması ve saçılması; Doz Bölüm 2; "Radiography", Paul Suetens, Second Edition, Cambridge University Press
3 BT Görüntüleme: BT’nin temel prensipleri; Geriçatma yöntemleri; Bozulmalar; BT donanımı Bölüm 3; "X-ray Computed Tomography, Paul Suetens, Second Edition, Cambridge University Press
4 Tıbbi Görüntü İşleme, İyileştirme, Süzgeçleme: Temel görüntü işleme yöntemleri; Eşikleme; Kontrast iyileştirme; SNR karakteristiği; Süzgeçleme; Histogram modelleme Bölüm 1; "Introduction to Digital Image Processing ", Paul Suetens, Second Edition, Cambridge University Press
5 Manyetik Rezonans Görüntüleme (MRG) - I: MR matematiği; Spin fiziği; NMR spektroskopisi; Görüntüleme temelleri ve donanımı; Görüntü bozulmaları Bölüm 4; Magnetic Resonance Imaging"", Paul Suetens, Second Edition, Cambridge University Press
6 Manyetik Rezonans Görüntüleme (MRG)- II: MR matematiği; Spin fiziği; NMR spektroskopisi; Görüntüleme temelleri ve donanımı; Görüntü bozulmaları Bölüm 4; Magnetic Resonance Imaging"", Paul Suetens, Second Edition, Cambridge University Press
7 Ultrason Görüntüleme: Ultrason görüntüleme ve uygulamaları Bölüm 6; "Ultrasound Imaging ", Paul Suetens, Second Edition, Cambridge University Press
8 Tekrar ve Ara Sınav
9 Tıbbi Görüntülerin Saklanması, Arşivlenmesi ve İletim Sistem ve Formatları: PACS sistemi; Formatlar; DICOM; Radyoloji Bilgi ve Hastane Bilgi Sistemleri Ders notları
10 Tıbbi Görüntülerin Görselleştirilmesi: Görselleştirmenin temelleri; Yüzey ve hacim görselleştirmeleri; Animaston; Etkileşim Bölüm 8; "Visualization for Diagnosis and Therapy ", Paul Suetens, Second Edition, Cambridge University Press
11 Nükleer Görüntüleme: PET ve SPECT: Görüntüleme yöntemleri; Matematiksel prensipler; Çözünürlük; Gürültünün etkisi; Üç-boyutlu görüntüleme; Pozitron Emisyon Tomografisi; Tek Foton Emisyon Tomografisi Bölüm 5; "Nuclear Medicine Imaging ", Paul Suetens, Second Edition, Cambridge University Press
12 Tıbbi Görüntülerin Bölütlenmesi: Histogram temelli yöntemler; Bölge büyütme ve watershed; Aktif çevritler; Model-temelli bölütleme; Atlas-güdümlü yaklaşımlar Bölüm 7; "Medical Image Analysis", Paul Suetens, Second Edition, Cambridge University Press
13 Tıbbi Görüntülerin Çakıştırılması: Gri-ton temelli yöntemler; Maliyet fonksiyonları; Optimizasyon teknikleri Ders notları
14 Yeni Tıbbi Görüntüleme Yöntemleri: Konfokal, çoklu-foton mikroskopi görüntüleme; Dekonvolüsyon mikroskopisi Ders notları
15 Dönem Projelerinin Sunumu ve Değerlendirilmesi
16 Final

 

Dersin Kitabı Paul Suetens, "Fundamentals of Medical Imaging", Second Edition, Cambridge University Press, ISBN: 0521519152, 2009. Ders notları
Diğer Kaynaklar The Essential Physics of Medical Imaging , 2nd Edition, (2002) by J. T. Bushberg, J. A. Seibert, E. M. Leidholdt, J. M. Boone, Lippencott Williams & Wilkins Pulb. (Kluwer). Ders slaytları elektronik olarak dağıtılacaktır.

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayı Katkı Payı %
Derse Katılım
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
Ödev
5
15
Sunum / Jüri Önünde Sunum
1
5
Proje
1
15
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınav / Sözlü Sınav
1
25
Final Sınavı / Sözlü Sınav
1
40
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
60
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
40
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati)
16
3
48
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
Sınav haftası dahil değildir. 16 x uygulama/lab ders saati
16
Sınıf Dışı Ders Çalışması
16
2
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
Ödev
5
2
Sunum / Jüri Önünde Sunum
1
8
Proje
1
20
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınavlar / Sözlü Sınavlar
1
12
Final / Sözlü Sınav
1
20
    Toplam
150

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1

Matematik, Fen Bilimleri, Biyomedikal Mühendisliği konularında yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri Biyomedikal Mühendisliği problemlerini modelleme ve çözme bilgileri kullanabilmek.

X
2

Karmaşık Biyomedikal Mühendisliği problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini toplayabilmek, yorumlayabilmek ve değerlendirebilmek.

X
3

Karmaşık bir sistemi, süreci, veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlayabilmek; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulayabilmek.

X
4

Biyomedikal Mühendisliği uygulamaları için gerekli modern teknik ve araçları geliştirebilmek, seçebilmek ve kullanabilmek.

5

Biyomedikal Mühendisliği problemlerinin incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz edebilmek ve yorumlayabilmek.

X
6

Biyomedikal Mühendisliği disiplini içinde ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilmek; bireysel çalışma ve değerlendirebilmek.

X
7

Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilincine sahip olmak; bilgiye erişim, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenilemenin önemini kavramak.

8

Mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahip olmak.

X
9

Proje yönetimi ile risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi iş hayatındaki uygulamalarını bilmek; girişimcilik, yenilikçilik ve sürdürülebilir kalkınma konularında farkındalık edinmek.

X
10

Biyomedikal Mühendisliği uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ile çağın sorunları hakkında bilgi sahibi olmak; Biyomedikal Mühendisliği çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık sahibi olmak.

X
11

Bir yabancı dili kullanarak Biyomedikal Mühendisliği ilgili bilgileri izleyebilmek ve meslektaşları ile iletişim kurabilmek (“European Language Portfolio Global Scale”, Level B1).

X
12

İkinci bir yabancı dili orta düzeyde kullanabilmek.

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest