GBE 401 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Hücre ve Doku Mühendisliği
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
GBE 401
Güz/Bahar
2
4
4
6

Ön Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
İngilizce
Dersin Türü
Seçmeli
Dersin Seviyesi
-
Dersin Koordinatörü
Öğretim Eleman(lar)ı -
Yardımcı(lar)ı -
Dersin Amacı Bu dersin amacı fonksiyonel dokuların gelişmesini teşvik eden hücre temelli tedavi yaklaşımlarının, kullanılan biyo-uyumlu malzemelerin ve tasarım stratejilerinin,ve doku mühendisliğinde kullanılan doku mimarisi ve biyokimyasal faktörlerin öğrenilmesidir. Ayrıca doku mühendisliği alanındaki etik yaklaşımlar da tartışılacaktır.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Doku mühendisliği temel bilgilerini açıklayabilecek.
  • Biyomaterya ltasarımı için stratejileri belirleyebilecek
  • Doku mühendisliğinde ekstrasellüler matris ve biyokimyasal faktörlerin rolünü tanımlayabilecek.
  • Doku mühendisliği ürünlerinin klinikteki kullanımını tartışabilecek.
  • Doku mühendisliğindeki etik konuları tartışabilecek.
Tanımı Kök hücreler, ekstrasellüler matris ve biyokimyasal faktörler, doku yapısı tasarımı ve doku mühendisliği ürünlerinin klinikteki kullanımı

 Ders Kategorisi

Temel Meslek Dersleri
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Doku Mühendisliğine Giriş Tissue Engineering, 2. Edition- Chapter1
2 Kök Hücreler Tissue Engineering, 2. Edition- Chapter 2
3 Embryogenezde doku oluşumu Tissue Engineering, 2. Edition- Chapter3
4 Doku Mühendisliğinde EkstrasellülerMatrix Tissue Engineering, 2. Edition- Chapter 5
5 Biyomateryaller ve hücre-materyal etkileşimi Tissue Engineering, 2. Edition- Chapter6&7
6 Microfabrikasyon ve Doku İskelesi Dizaynı Tissue Engineering, 2. Edition- Chapter9&10
7 1.Vize
8 Doku Mühendisliğinde Kontrollü Salınım Stratejileri Tissue Engineering, 2. Edition- Chapter11
9 Biyoreaktörler Tissue Engineering, 2. Edition- Chapter12
10 Doku Mühendisliği KonstraklarınınVaskülarizasyonu ve Fonksiyonu Tissue Engineering, 2. Edition- Chapter14
11 Organ Sistemleri için Doku Mühendisliği Tissue Engineering, 2. Edition- Chapter19&20
12 2.Vize
13 Doku Mühendisliği Ürünleri ve Klinikte Kullanımları Tissue Engineering, 2. Edition- Chapter 21&22
14 Doku Mühendisliğinde Etik Konular Tissue Engineering, 2. Edition- Chapter 23
15 Genel tekrar Ders sunumları ve notları
16 Final sınavı

 

Dersin Kitabı TissueEngineering, Clemens Van Blitterswijk& Jan de Boer, Elsevier, Inc.,Second Edition
Diğer Kaynaklar The Principles of Tissue Engineering by Lanza, Langer, and Vacanti. Academic Press; 4 edition.

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayı Katkı Payı %
Derse Katılım
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
3
15
Ödev
3
15
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınav / Sözlü Sınav
2
40
Final Sınavı / Sözlü Sınav
1
30
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
70
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
30
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati)
16
5
80
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
Sınav haftası dahil değildir. 16 x uygulama/lab ders saati
16
Sınıf Dışı Ders Çalışması
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
3
10
Ödev
3
10
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
15
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınavlar / Sözlü Sınavlar
2
20
Final / Sözlü Sınav
1
20
    Toplam
200

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1

Matematik, fen bilimleri ve Biyomedikal Mühendisliği disiplinine özgü konularda yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, karmaşık mühendislik problemlerinde kullanabilme becerisi.

2

Karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi.

3

Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi.

4

Biyomedikal Mühendisliği uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi.

5

Karmaşık mühendislik problemlerinin veya disipline özgü araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi.

6

Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi. 

7

Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi; etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme, etkin sunum yapabilme, açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi.

8

Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi.

9

Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk bilinci; Biyomedikal Mühendisliği uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi.

10

Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık; sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi.

11

Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık.

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest