EEE 301 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
İşaret İşleme ve Doğrusal Sistemler
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
EEE 301
Güz
3
2
4
7

Ön Koşul(lar)
  MATH 153 Başarılı olmak (En az DD notu almış olmak)
Dersin Dili
İngilizce
Dersin Türü
Zorunlu
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Koordinatörü
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(lar)ı -
Dersin Amacı Dersin amacı öğrencilere sistemler tarafından işlenen sinyallerin analizi için gerekli matematik temelleri ve araçları öğretmektir. Bu sinyallerin nasıl bilgi taşıdığı ve sistemlerin bu bilgiyi nasıl işlediğini anlamak için, ve EHM programı içinde sonradan gelen dersler için gerekli olacak, bir ilk adımdır.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Farklı sinyal çeşitlerini, sinyallerin değişik şekillerde gösterimini, ve bu sinyallerin analizini kolaylaştıracak temel özelliklerini tanımlayabilmeli,
  • doğrusal sistemlerin temel özelliklerini tanımlayabilmeli,
  • doğrusallık, zamanla değişmemezlik, nedensellik, ve kararlılık gibi sistem karakteristiklerini tanımlayabilmeli,
  • ayrık-zaman ve sürekli-zaman işaretler için Fourier dizisi ve Fourier dönüşümü temel konularını tanımlayabilmeli,
  • doğrusal, zamanla değişmeyen sistemlerin davranışını dönüşüm analizi ve evrişim kullanarak analiz edebilmeli,
  • standart sinyaller için LTI sistem tepkisinin (dürtü yanıtı, basamak tepkisi) nasıl bulunacağını ve daha sonra bunlar cinsinden sistemin herhangi bir sinyale tepkisinin nasıl elde edileceğini açıklayabilmelidir.
  • Laplace ve z dönüşümlerini ve ters dönüşümleri tanımlarını, standar dönüşüm tablolarını ve özelliklerini, ve kısmi kesir açılımını kullanarak yapabilmeli,
  • Matlab işaret işleme ve Simulink yazılım araçlarını kullanarak işaretler yaratabilmeli, analiz edebilmeli ve işleyebilmeli, ve sistem simulasyonu ve analizini yapabilmelidir.
Tanımı Bu derste işlenecek konular arasında süreklizaman ve ayrıkzaman sistemlerin zamanbölge analizi, Fourier dizileri ve peryodik sinyaller, Fourier dönüşümleri, örnekleme ve ayrık Fourier dönüşümleri, ayrıkzaman sinyaller ve sistemler, Z dönüşümleri bulunmaktadır.

 Ders Kategorisi

Temel Meslek Dersleri
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 İşaretler ve sistemler; giriş ve matematiksel hazırlıklar; bazı örnek işaretler ve sistemler Bölüm 1. Signals & Systems. Oppenheim & Willsky. ISBN 0136511759.
2 İşaret sınıflandırması ve enerji; temel işaret işlemleri; sistemlerin sınıflandırması; temel sistem özellikleri Bölüm 1. Signals & Systems. Oppenheim & Willsky. ISBN 0136511759.
3 LTI sistemler ve dürtü yanıtı; DT LTI sistemlerin evrişim toplamı gösterimi; örnekler ve DT LTI sistemlerin özellikleri Bölüm 2. Signals & Systems. Oppenheim & Willsky. ISBN 0136511759.
4 Sürekli zaman LTI sistemleri; evrişim tümlev gösterimi; özellikler ve örnekler; tekillik fonksiyonları Bölüm 2. Signals & Systems. Oppenheim & Willsky. ISBN 0136511759.
5 Sürekli zaman dönemli işaretlerin Fourier dizi açılımı; yakınsama ve Gibbs olgusu; CT FS özellikleri Bölüm 3. Signals & Systems. Oppenheim & Willsky. ISBN 0136511759.
6 Ayrık zaman Fourier dizi açılımı; DT FS özellikleri; Fourier dizisi ve LTI sistemler; frekans tepkisi ve süzgeçleme; örnekler Bölüm 3. Signals & Systems. Oppenheim & Willsky. ISBN 0136511759.
7 Dönem ortası sınavı için gözden geçirme; Fourier dönüşümü için motivasyon Bölüm 3. Signals & Systems. Oppenheim & Willsky. ISBN 0136511759.
8 Sürekli zaman Fourier dönüşümü; dönümlü işaretlerin Fourier dönüşümü; CT Fourier dönüşümünün özellikleri; evrişim ve çarpma özellikleri ve örnekleri Bölüm 4. Signals & Systems. Oppenheim & Willsky. ISBN 0136511759.
9 Ayrık zaman Fourier dönüşümü; dönümlü işaretlerin Fourier dönüşümü; DT Fourier dönüşümü özellikleri ve örnekleri; Fourier dizisi ve Fourier dönüşümünün iki yanlılığı Bölüm 5. Signals & Systems. Oppenheim & Willsky. ISBN 0136511759.
10 Fourier dönüşümünün genlik evre gösterimi; LTI sistemlerin frekans yanıtı; Bode çizimi; CT & DT rasyonel frekans yanıtları Bölüm 6. Signals & Systems. Oppenheim & Willsky. ISBN 0136511759.
11 Örnekleme teoremi; sınırlı bant sürekli zaman işaretlerin örneklenmesi; frekans ve zaman bölgelerinde örneklemenin analizi; az örnekleme ve örtüşme Bölüm 7. Signals & Systems. Oppenheim & Willsky. ISBN 0136511759.
12 Sürekli zaman işaretlerin ayrık zamanlı işlenmesi; ayrık zaman işaretlerin örneklenmesi; DT altörnekleme ve üstörnekleme Bölüm 7. Signals & Systems. Oppenheim & Willsky. ISBN 0136511759.
13 Laplace dönüşümü; ters dönüşüm ve LT özellikleri; LTI sistemlerin sistem fonksiyonları; rasyonel sistem fonksiyonlu nedensel LTI sistemlerin blok çizeneği gösterimi Bölüm 9. Signals & Systems. Oppenheim & Willsky. ISBN 0136511759.
14 Z dönüşümü; ters dönüşüm ve zdönüşümü özellikleri; z dönüşümü kullanılarak DT LTI sistemlerin analizi ve tanımlanması; sistem fonksiyon cebri ve blok çizenek gösterimleri Bölüm 10. Signals & Systems. Oppenheim & Willsky. ISBN 0136511759.
15 Seçilmiş işaret işleme uygulamaları; Final sınavı için gözden geçirme Ders Notları
16 Dönemin gözden geçirilmesi  

 

Dersin Kitabı A. V. Oppenheim, A. S. Willsky, with H. Nawab, Signals & Systems, Prentice Hall, 1997, 2nd Ed., ISBN: 0136511759.
Diğer Kaynaklar

1) B.P. Lathi, Signal Processing and Linear Systems, Oxford University Press, 1998. 2) S. Haykin and B. Van Veen, Signals and Systems, Wiley, 1999.

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayı Katkı Payı %
Derse Katılım
Laboratuvar / Uygulama
10
30
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
-
-
Ödev
-
-
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınav / Sözlü Sınav
1
30
Final Sınavı / Sözlü Sınav
1
40
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
11
60
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
1
40
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati)
16
3
48
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
Sınav haftası dahil değildir. 16 x uygulama/lab ders saati
16
4
Sınıf Dışı Ders Çalışması
15
5
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
-
-
Ödev
-
-
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınavlar / Sözlü Sınavlar
1
19
Final / Sözlü Sınav
1
28
    Toplam
234

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1

Matematik, Fen Bilimleri, Biyomedikal Mühendisliği konularında yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri Biyomedikal Mühendisliği problemlerini modelleme ve çözme bilgileri kullanabilmek.

2

Karmaşık Biyomedikal Mühendisliği problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini toplayabilmek, yorumlayabilmek ve değerlendirebilmek.

3

Karmaşık bir sistemi, süreci, veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlayabilmek; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulayabilmek.

4

Biyomedikal Mühendisliği uygulamaları için gerekli modern teknik ve araçları geliştirebilmek, seçebilmek ve kullanabilmek.

5

Biyomedikal Mühendisliği problemlerinin incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz edebilmek ve yorumlayabilmek.

6

Biyomedikal Mühendisliği disiplini içinde ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilmek; bireysel çalışma ve değerlendirebilmek.

7

Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilincine sahip olmak; bilgiye erişim, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenilemenin önemini kavramak.

8

Mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahip olmak.

9

Proje yönetimi ile risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi iş hayatındaki uygulamalarını bilmek; girişimcilik, yenilikçilik ve sürdürülebilir kalkınma konularında farkındalık edinmek.

10

Biyomedikal Mühendisliği uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ile çağın sorunları hakkında bilgi sahibi olmak; Biyomedikal Mühendisliği çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık sahibi olmak.

11

Bir yabancı dili kullanarak Biyomedikal Mühendisliği ilgili bilgileri izleyebilmek ve meslektaşları ile iletişim kurabilmek (“European Language Portfolio Global Scale”, Level B1).

12

İkinci bir yabancı dili orta düzeyde kullanabilmek.

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest