Dersler


GBE 100  Genel ve Moleküler Biyoloji

Hücre yapısı, DNA, RNA, Protein, Hücre zarı, Hücre iskeleti. Hücresel sinyal iletimi, Hücre döngüsü, Kanser


IUE 100  Akademik ve Sosyal Oryantasyon

İdari Birimlerin SunumlarıAkademik Birimlerin SunumlarıÖğrenci Kulüplerinin sunumları


TURK 100  Türk Dili

Bu derste, öğrencilerin yazılı ve sözlü iletişim araçlarını etkili ve doğru şekilde kullanması üzerinde durulacaktır. Derste anlama, anlatma, okuma ve yazma etkinliği üzerinde çalışma yapılarak, çeşitli sözlü ve yazılı anlatım türleri irdelenecek ve eleştirel bir bakış açısıyla incelenecektir. Yazılı anlatımın temeli olan noktalama işaretleri ve yazım kuralları sezdirilecek, etkili ve sağlam ifade için bu kuralların doğru kullanımı sağlanacaktır. Sözlü anlatımda ise öğrenci, beden dilini kullanma, vurgu ve tonlamaya özen gösterme, sunum yapma teknikleri gibi konularda donanımlı bir hale getirilecektir.


SFL 1013  İkinci Yabancı Diller I


ENG 101  İngilizcede Akademik Beceriler I

ENG 101 birinci sınıf öğrencileri için zorunlu bir derstir. Okuma, dinleme, yazma ve konuşma gibi zihinsel becerileri geliştirmeye yöneliktir. Bu derste, öğrencilerin güncel metinler okuyarak ve dinleyerek, metnin bölümlerini anlama, hızlı ve etkin okuma, farklı metinlerdeki fikirler arası bağlantı kurma becerilerini kullanmaları ve metinleri bir öğrenme çıktısı oluşturacak şekilde etkili bir kaynak olarak kullanmayı öğrenmeleri hedeflenmiştir. Konuşma ve yazma becerilerinde ise kaynak kullanma, bir ifadeyi başka sözcükler kullanarak anlatabilme, alıntı yapabilme, özet yapabilme ve sentez yapabilme yer almaktadır. Bu dersi alan öğrenciler bir konudaki fikirlerini destekleyerek, anlam bütünlüğü olan, öz, bilgi verici ya da ikna edici metinler yazmayı öğreneceklerdir.


CHEM 100  Genel Kimya

Bu ders, maddenin özellikleri, bilimsel ölçüm (hassasiyet ve doğruluk), atom, molekül, iyonlar ve özellikleri, stokiometri ve kimyasal hesaplamalar, sulu çözeltilerdeki kimyasal reaksiyonlar, termokimya, atomik yapı, elektron konfigürasyonu, atomik özellikler ve periyodik tablo konularını içerir.


MATH 153  Genel Matematik I

Calculus I tek değişkenli fonksiyonların anlaşılması ve kullanılmasında önemli bilgiler vererek matematiğin diğer alanlardaki uygulamalarına katkı sağlar.


HIST 100  Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi

Dersin içeriği, Atatürk önderliğinde Türk milletinin geçirdiği inkılap tarihini kapsamaktadır. Osmanlı Devleti'nin yıkılış sebepleri irdelenerek, fiilen yok olmuş bir devletten Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin nasıl kurulduğu belgeler ışığında değerlendirilmektedir. İlke ve inkılapların anlamı ve önemi üzerinde durularak yakın dönem tarihimiz aydınlatılmaya çalışılmaktadır. Geçmişten günümüze küresel sorunlar ve olası çözümleri tartışılmaktadır.


SFL 1024  İkinci Yabancı Diller II


ENG 102  İngilizcede Akademik Beceriler II

ENG102 dersi birinci sınıf öğrencileri için zorunlu bir derstir. Okuma, dinleme, yazma ve konuşma gibi zihinsel becerileri geliştirmeye yöneliktir. Öğrencilerimizin akademik dinleme becerileri bir ders ya da bir tartışmada geçen önemli / ilgili bilgiyi dinleyerek, okuma becerileri ise güncel akademik metinler okuyarak ve sonra bu bilgileri kullanıp bir öğrenme çıktısı oluşturmaları sonucunda gelişecektir. Konuşma becerisi akademik sunumlara ağırlık vermektedir. Öğrencilerimiz, düşünce ve fikirlerini anlamlı bir bütünlük içinde, karşısındakini ikna edecek şekilde ifade etmeye hazırlanacaktır. Yazma becerisi daha çok konuşma aktüvütelerini pekiştirmeye yöneliktir.


PHYS 100  Genel Fizik I: Mekanik ve Termodinamik

Derste ve laboratuvarlarda aşağıda verilen konular işlenecektir. Klasik mekanik ve termodinamiğe giriş. Uzay ve zaman kavramı:çizgesel düzlemde kinematik; Düzgün doğrusal hareket; Kuvvet ve statik denge; Newton yasalarının deneysel temelleri; parçacık dinamiği; İş, potansiyel enerji ve enerjinin korunumu; Çarpışmalar ve skorunum yasaları; dairesel hareket; dairesel dinamik ve açısal momentumun korunumu. Sıcaklık, ideal gazlar, van der Waals durum denklemi, ışıma, ısı akışı ve termodinamiğin birinci yasası. Maxwell Boltzmann dağılımı, olası hareket kuramı ve yayılma. Carnot çevrimi, entropi ve termodinamiğin ikinci yasası.


MATH 154  Genel Matematik II

Calculus II çok değişkenli fonksiyonların anlaşılması ve kullanılmasında önemli bilgiler vererek matematiğin diğer alanlardaki uygulamalarına katkı sağlar.


SE 113  Programlamaya Giriş

Bu ders, öğrencilere, Java programlama dilini kullanarak programlamanın temel kavramlarını öğretir.


EEE 205  Elektrik Devre Temelleri

Dersin içeriğinde dirençli devrelerin DC analizi, işlemsel yükselteçler, birinci derece (RC, RL) devrelerin zaman düzleminde analizi, fazör kullanarak karmaşık devrelerin analizi, devre transfer fonksiyonu çıkarma ve çizme, ikinci derece (RLC) devrelerinin frekans düzleminde analizi bulunmaktadır.


BME 201  Biyomedikal Mühendisliğine Giriş

Ders biyomolekülsel ve hücresel özellikler, fizyolojik özellikler, biyomekanik, biyocihazlar, biyogörüntüleme ve işaret işleme, biyoteknoloji, bağışıklık mühendisliği, biyomateryaller konularını kapsar.


MATH 250  Mühendisler İçin Doğrusal Cebir ve Türevsel Denklemler

Vektör ve matris işlemleri, vektörlerin doğrusal bağımsızlığı ve doğrusal vektör uzayları ve alt uzaylar, vektör uzaylarının boyutu ve taban vektörleri, doğrusal dönüşümler, determinantlar, mühendislik uygulamaları ile birlikte doğrusal cebirin, özdeğer-özvektör analizi ve köşegenleştirme konuları işlenmektedir.


POOL 003  GED - Sosyal Bilimler A: İktisadi Bilimler


SFL 201  İkinci Yabancı Diller III


EEE 206  Elektroniğe Giriş

Mikroelektronik elemanların modellenmesi, temel devre analizi ve tasarımı. Yarıiletken eklemlerin fiziksel elektroniği, Basit diyot devreleri, doğrultmaçlar ve gerilim düzenleyiciler. MOS transitörlerin özeğrileri. Model geliştirme ve çeşitli modellerin kullanımı ve kısıtları. MOS yükselteçler, kazanç. AA ve DA analizleri. Sayısal devreler ve mantık kapıları.NMOS ve CMOS mantık kapıları. Değişik mantık devreleri. Analog/Sayısal ve Sayısal/Analog dönüştürücüler


MATH 240  Mühendisler için Olasılık

Bu dersin konuları arasında olasılık belitleri, Bayes’ teoremi, rassal değişkenler, rassal değişkenlerin toplamı, büyük sayılar kuralı, merkezi limit teoremi ve uygulamaları bulunmaktadır.


GBE 204  İnsan Anatomisi ve Fizyolojisi

Anatomi ve Fizyoloji ile ilgili yapılar, Biyolojik sistemlere ait hücre yapıları ve doku tanımları, fonksiyonları ve işleyiş mekanizmaları


POOL 004  GED - Sosyal Bilimler B: İnsan ve Toplum


SFL 202  İkinci Yabancı Diller IV


BME 301  Biyomalzeme

Ders biyomolekülsel ve hücresel özellikler, fizyolojik özellikler, biyomekanik, biyocihazlar, biyogörüntüleme ve işaret işleme, biyoteknoloji, bağışıklık mühendisliği, biyomateryaller konularını kapsar.


BME 305  Biyomedikal Elektronik

Bu dersin içeriğinde Biyomedikal elektronik prensipleri, elektronik sistemler ve yükselteçler, diyotlar, tranzistörler ve osilatörler bulunmaktadır.


EEE 301  İşaret İşleme ve Doğrusal Sistemler

Bu derste işlenecek konular arasında süreklizaman ve ayrıkzaman sistemlerin zamanbölge analizi, Fourier dizileri ve peryodik sinyaller, Fourier dönüşümleri, örnekleme ve ayrık Fourier dönüşümleri, ayrıkzaman sinyaller ve sistemler, Z dönüşümleri bulunmaktadır.


POOL 006  GED - Toplumsal Bilinç ve Etik Değerler


POOL 007  GED - İnovasyon ve Girişimcilik


BME 304  Biyomekanik

Ders biyomekanik konusundaki temel terimlerin açıklanması, kas ve iskelet sistemi ve üzerinde uygulanan mühendislik ile ortopedik implantların tanıtılması ve mekanik analizlerinin yapılması konularını kapsar.


BME 306  Biyomedikal Enstrümentasyon

Ders fizyolojik ölçümlerdede kullanılan enstrümantasyonu kavrar. Biyomedikal mühendisliğinde kullanılan elektrotlar, yükselticiler, ölçüm tekniklerini içerir


EEE 242  Sayısal Tasarım

Bu ders ikili mantık, Kombinatoryel ve ardışık devre tasarımı, durum makinesi tasarım teknikleri, çoklayıcılar, kod çözücüler ve toplayıcılar da dahil olmak üzere birçok konuyu kapsayacaktır.


ENG 310  İngilizce Temel Konuşma Becerileri

ENG 310 dersi 3. sınıf öğrencileri için zorunlu bir derstir. Öğrencilerin akademik ya da mesleki alanlarda kendilerini daha iyi ifade edemilmeleri amacıyla tasarlanmıştır. Bu ders, akademik ve mesleki alanlarda "Pecha Kucha" olarak bilinen kısa sunumlara ve münazaralara katılmayı kapsar.


BME 401  Tıbbi Görüntüleme

Tıbbi görüntülemenin temelleri. Başlıklar arasında radyasyon-etkileşimi, radyasyon hasarı ve riski, x-ray görüntüleme, bilgisayarlı tomografi, görüntü rekonstrüksiyonu ve analizi, nükleer tıp, MRI, terapide ultrason ve görüntüleme uygulamaları. Her görüntüleme modalitesinin temelini oluşturan fizik ve mühendislik her bir görüntüleme modalitesi incelenir ve bir performans analizi yaklaşımı her sistem için incelenir.


BME 411  Radyasyon Fiziği

Radyoaktivite, radyoaktif parçalanma tipleri, yarı-ömür hesaplamaları, x-ray kaynakları, radyasyon ölçümü, dozaj hesaplamaları, radyasyon güvenlik ekipmanları ve gamma kamera.


BME 497  Bitirme Projesi I

Bu ders, bireysel olarak veya takım içinde yer alarak her öğrencinin, başlangıcından itibaren gerçeklenmesi ve test aşaması süresince üzerinde çalıştığı, iki derslik tasarıma dayalı bitirme projesi serisinin ilkidir. Öğrenciler, teknik detayları ve proje yönetim konularını paylaşmak üzere danışmanları ile düzenli olarak görüşür. Bu tasarım bağımlı bitirme projesi dersi, gerçek bir Biyomedikal Mühendisliği projesinin tanımlanmasını, tasarlanmasını, gerçeklenmesini ve test edilmesini içermektedir. Projeler, Biyomedikal Mühendisliği prensiplerine, projenin tamamlanmasına ve konuşlandırılmasına gore değerlendirilir. Proje dökümantasyonu, yazılı rapor ve sözlü sunum gerekmektedir.


ST 304  Staj (4 hafta)

Staj, bölümün uygun gördüğü kurumda üç haftalık saha deneyimi kazanılmasını öngörmektedir. Öğrencilerin stajlarını başarıyla tamamlayabilmeleri için İEÜ Staj Rehberi’ndeki prosedürü izlemeleri gerekmektedir.


ENG 410  Kariyer gelişimi için İngilizce

Bu ders, öğrencileri mezun olduktan sonra karşılaşacakları bu süreçlerle daha iyi donatmak için, iş ya da lisansüstü eğitim başvuru süreçlerinin tamamını kapsamaktadır. Bu kapsam dahilinde öğrencilere, iş ya da lisansüstü eğitim ilanlarını bulma, buldukları bu ilanlara uygun ön yazı ya da CV yazma, niyet mektubu yazma ve son olarak bu pozisyon ya da akademik program için görüşme / mülakat yapabilme becerileri kazandırılacaktır. Daha sonra derste, bu görüşmeleri başarıyla geçtiği varsayılan öğrencilere, iş ortamında ihtiyaç duyacakları beceriler sunulacaktır.


BME 498  Bitirme Projesi II

Bu ders, bireysel olarak veya takım içinde yer alarak her öğrencinin, başlangıcından itibaren gerçeklenmesi ve test aşaması süresince üzerinde çalıştığı, iki derslik tasarıma dayalı bitirme projesi serisinin ilkidir. Öğrenciler, teknik detayları ve proje yönetim konularını paylaşmak üzere danışmanları ile düzenli olarak görüşür. Bu tasarım bağımlı bitirme projesi dersi, gerçek bir Biyomedikal Mühendisliği projesinin tanımlanmasını, tasarlanmasını, gerçeklenmesini ve test edilmesini içermektedir. Projeler, Biyomedikal Mühendisliği prensiplerine, projenin tamamlanmasına ve konuşlandırılmasına gore değerlendirilir. Proje dökümantasyonu, yazılı rapor ve sözlü sunum gerekmektedir.


BME 402  Klinik Mühendisliği

Ders, öğrencilere klinik alandaki teknik yönetim ile ilgili becerileri sunmak amacıyla sağlık hizmeti ekipmanları üzerine teknik deneyim ve klinik yönetimin temellerini içerir. Kalitenin güvence altına alınması, cihaz bakım ve ölçümleme ile etik ve ekonomik yönetim konularını kapsar.


POOL 005  GED - Sosyal Bilimler C: Sanat ve İletişim


Seçmeli Dersler


BME 210  Tıbbi Cihaz ve Ürün Temelleri

Ders; tıbbi ürünleri, tıbbi ürünler ve tıbbi cihazların geliştirilmesi ile bu ürünlerin yönetmeliklerini kapsar


BME 302  Biyomedikal Mühendisliğinde Güncel Konular

Doku mühendisliği, biyo- ve nano-malzemeler, protez uygulamaları, biyomekanik, genetik, klinik deneyler ve etik


BME 303  Elektromanyetik Teori

Kolomb yasası, elektrostatik alan, potansiyel, elektrik akısı ve Gauss yasası. Vektörler ve elekromanyetik, elektrostatik, magnetostatik alan kavramları, değişik malzemelerde elektromanyetik alanlar; zamanla değişen alanlar için integral ve türev halinde Maksvel denklemleri ve Lorentz kuvvet yasası; potansiyel fonksiyonları; enerji birikimi, durağan ve yarıdurağan alanlar; Poisson ve Laplace denklemlerinin küresel ve silindirik coordinate sistemlerinde çözümleri; dielektrik malzeme ve sığa kavramı. Durağan elektrik enerjisi ve kuvvetleri. Düzenli elektrik akımları, Ohm ve Kirşof yasaları, elektrik yükünün sakınımı ve süreklilik denklemi. Joule yasası. BiotSavart yasası ve durağan manyetik alan. Amper yasası ve vektör manyetik potansiyel. Manyetik malzemeler, kuvvetler ve devir meydana getiren kuvvetler. Faraday yasaları, manyetik enerji, yer değiştirme akımları ve Maxwell denklemleri. Topak ve dağıtımlı devreler. Nakil hatlarında yansıma, iletim, zayıflama, dağılma ve yayılma olayları.


BME 307  Biyosensörler

Biyoelektronik cihazlar ve temel çeviriciler. Tayin Edilen Maddeler. Biosensör Düzenleyicileri: Potansiyometrik (Cam, Sıvı, Katı Hal Membran, Gaz Duyarlı Membran Elektrodlar), Amperometrik. Optik, Floresan,, Kalorimetrik, ve Diğer Düzenleyici Sistemler. Enzim Elektrodları, Substrat Elektrodları. İmmun Sensörler, aptamer bazlı sensörler, Biyosensörlerde yeni yaklaşımlar konularıı kapsar


BME 308  Tıbbi Bilişim

Bu ders, biyomedikal veri tabanları, veri değişimi, tıbbi bilişim standartları, hasta kayıt sistemleri ve tıbbi bilişimde etik konularını kapsar.


BME 403  Biyomedikal İşaret İşleme

Biyomedikal sinyallerin elde edilmesi ve işlenmesinin temelleri. Örnekleme ve nicemleme. Dürtü yanıtı. Frekans yanıtı. Temel ve ileri seviyede sinyal işleme yöntemleri.


BME 404  Biyomedikal Görüntü İşleme

Tıbbi görüntülerin elde edilmesi, saklanması, görselleştirilmesi ve işlenmesinin temelleri. Örnekleme ve nicemleme. Fotoğraf saklama ve iletim sistemleri. Biyomedikal görüntü formatları. Temel ve ileri seviyede görüntü işleme yöntemleri.


BME 405  Biyomedikal Optik

Ders, biyomedikal sahada ve cihazlarda kullanılan çeşitli ışık kaynaklarını ve optik bileşenleri anlatan sunum ve örnek çalışmalar içerir.


BME 406  Robotik ve Biyomekanik

Biyomekanik ve robotiğin tanım ve tarihi, Biyolojik ve robotik aktuatörler, Sensör sistemleri, Aktüatör kontrolü, Hareket fiziğinin temelleri, Robotların evrimi, Robot protezler ve Modern tıpta kullanılan robotlar ve Bilgisayar Animasyonu konularını kapsar


BME 407  Yapay Organlar ve Yaşam Destek Sistemleri

Yapay organlara giriş, Kütle transferi ve akışkanlar mekaniğinin temel prensipleri, Biyolojik sistemlerdeki kimyasal reaksiyonlar, Rekombinant DNA teknolojisi, Biyomalzeme bilgisi, Yapay organ tasarımının (biyomimetiğin) temel prensipleri, Yapay organların uygulamaları.


BME 408  Biyomedikal Polimer Teknolojileri

Polimer bilimine giriş, polimerlerin özellikleri, polimerizasyon teknikleri, polimerlerin karakterizasyonu, polimerlerin biyomedikal uygulamaları, biyopolimerlerin işlenmesi, ilaç taşıma sistemleri, biyodegredasyon ve biyodeteriorasyon, kimyasal olarak sentezlenen biyopolimerler, doğal biyopolimerlerin üretimi ve uygulama alanları ve polymerlerin biyomedikal alanındaki geleceği konularını kapsar.


BME 410  Biyomedikal Sistem Tasarımı

Ders, temel tasarım araçlarını, sistem tasarımını, ürün geliştirmeyi, dokümantasyonu, testler ve analizlerinl kapsar.


CE 405  Bioenformatiğe Giriş

Bu ders biyolojik sekans (DNA, RNA, protein) analizi; moleküler yapı öngörüsü; fonksiyonel genomik, farmakogenomik ve proteomik; biyolojik yolaç analizi konularındaki algoritma ve methodlarla biyoenformatik araçları/yazılımları konularını kapsar.


EEE 311  Kontrol Sistemleri

Geri—besleme kavramının tanıtılması, Matematiksel modellerin oluşturulması, davranış ölçütleri. Blok ve işaret akış diyagramları. Kararlılık, Kararlılık, Routh ölçütü, Nyquist ve Bode diyagramları. KökEğrileri yöntemleri. Zaman ve karmaşık frekans tanım kümelerinde birleşim. Açıklayıcı fonksiyonlar, faz düzlemi. Kararlılık ve Routh ölçütü. Sürekli ve ayrık zamanlı dinamik denetim sistemlerinin durum uzayında modellenmesi, çözümlenmesi, yönetilebilirliği ve gözlenebilirliği kavramları.


EEE 461  Gömülü Sistem Tasarımı

8 bitlik ve 16 bitlik mikrodenetleyicilerin temel yapılarını ve çalışma prensipleri; G/Ç kapıları, zamanlayıcılar, sayaçlar, DGM üreteçleri, kesicileri, özel amaçlı yazmaçlar, karşılaştır ve yakala özeliği, diğer mikrodenetleyicilerle ve ana bilgisayarla seri ve I2C haberleşme, Sayısal-analog çevirici, C programlama dilini ile mikronetleyici programlayama; Diğer endüstriyel cihazlar ile mikrodenetleyiciyi arasında haberleşme sağlama; Mikrodenetleyici temelli devreleri bir devre simülatörü kullanarak benzetim ve sanal cihazların kullanımı; Trafik ışıkları kontrolü, gerilim düzenleyici, step motor denetleyici, optik bağdaştırıcı ile izolasyon. Mikrodenetleyici ile endüstriyel chazların haberleşmesi.


GBE 307  Biyoteknoloji

Mikroorganizmalar ve zirai, medikal ve çevre biyoteknolojilerinde kullanım alanları


GBE 401  Hücre ve Doku Mühendisliği

Kök hücreler, ekstrasellüler matris ve biyokimyasal faktörler, doku yapısı tasarımı ve doku mühendisliği ürünlerinin klinikteki kullanımı


GBE 407  Genomik ve Proteomik

Genomik ve proteomik yaklaşımların tanımı ve uygulama alanları, yapısal genomik, işlevsel genomik ve karşılaştırmalı genomiklerin kullanım şekilleri, canlılara ait genomların analizi, proteomik analizler.


MATH 150  Araştırma Yöntemleri ve Bioistatistik

Dersin biyoistatistik ve data toplama ile ilgili teorik alt yapısı dönemin ilk yarısında kazanılmak üzere planlanmıştır. İkinci yarısında ise, sağlık ile ilgili çeşitli verileri demografik değişkenler, toplum sağlığı ile ilgili veriler ile bu verilerin analizi, gruplanması ve yorumlanması üzerinde durulacaktır.


MATH 400  Biomatematik

Diferansiyel ve fark denklemlerinin biyolojideki uygulamaları. Doğrusal olmayan diferansiyel denklemlerin biyolojideki uygulamaları. Çizge kuramının biyolojideki uygulamaları.


MME 303  Akışkanlar Mekaniği

Akışkanların özellikleri. Akışkanların statiği. Akışkan içindeki basınç dağılımı. Hareket halindeki akışkanlar. Akışkanların hareketinde meydana gelen basınç değişimleri. Akış alanları. Hız alanları. İvmelenme alanları. Akışkanların dinamiği. Kontrol hacmi analizi: Reynolds taşınma teoremi. Kütle denkliği. Momentum denkliği. Enerji denkliği. Bernoulli denklemi. Kinematik. Navier-Stokes ve süreklilik denklemlerinin türetilmesi. Boyut analizleri. Modelleme. Kapalı borulardaki akışlar. Laminer ve türbülanslı akış. Sürükleme ve kaldırma.